youtube1

โปรแกรมYouTube Downloader

วิธีติดตั้งโปรแกรม

1. เปิดเว็บไซต์ www.google.co.th พิมพ์หา download youtube downloader

2. เลือก เว็บไซต์ใดก็ได้ที่ให้บริการdownload

1

1

youtube2

คลิกdownload

2

2

youtube3

วิธีใช้โปรแกรม

1. ไฟล์ที่ download จะมีลักษณะ

2. คลิกติดตั้งจะได้หน้าต่างโปรแกรมแบบนี้

3

3

youtube4

1. ใช้สำหรับdownload file video มีวิธีทำดังนี้

2. copy URL address ของวีดีโอที่เราต้องการดาวน์โหลดและแปลงไฟล์ จาก Youtube วางลงในช่อง Video URL ในส่วนของโปรแกรม Youtube Downloader HD ให้สังเกตด้วยว่า Save to คือโปรแกรมนำfile video ไปไว้ที่ไหน

4

4

youtube5

2. เลือกประเภทของไฟล์วีดีโอจาก Youtube ที่ต้องการดาวน์โหลด

เลือกแท็บ Convert เลือก ประเภทไฟล์ที่เราต้องการซึ่งมีให้เลือก ดังนี้

เลือกกำหนดค่าสำหรับการแปลงไฟล์ คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำสั่ง Convert FLV to AVI (XVID) compatible with most video players ในกรณีที่คุณต้องการแปลงไฟล์เพื่อใช้กับเครื่องเล่นวีดีโอต่าง ๆ หรือเลือก Convert FLV to MP4 –comatible with ipod and Quick Time player เพื่อเล่นกับเครื่องเล่นประเภท ipod หรือเล่นกับโปรแกรม Quick Time หรือไม่เช็คเครื่องหมายถูกหน้าช่องใด ๆ เลยหากต้องการเพียงดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น ไม่ต้องการแปลงไฟล์

คลิกเลือกปุ่ม Convert Video

5

5

youtube6

ไฟล์ที่เราโหลดมา

เราสามารถเปลี่ยนประเภทไฟล์ก็ได้เพื่อนำไปเข้าในโปรแกรมที่เราต้องการนำเสนอ

ขอบคุณเว็บไซต์ http://tipgeek.wordpress.com/youtube-downloader-hd/

6

6

ห้องเรียนออนไลน์ ข้อความ

แนะนำห้องเรียนครูยุคลธรออนไลน์

แนะนำห้องเรียนออนไลน์

แนะนำห้องเรียนออนไลน์

น้องนัท1

น้องนัท1

บทคัดย่อฮาร์ดแวร์จับได้จับได้

ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ผู้ศึกษา นางยุคลธร จิตติวงค์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต 1

บทคัดย่อฮาร์ดแวร์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทออทิสติก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือเด็กชายณัฐชัย (นามสมุมติ) เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทออทิสติก เรียนอยู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม่ เขต1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) โดยการสอนประกอบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 หน่วย ประกอบด้วยแบบฝึก ดังนี้

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มี 2 แบบฝึก คือ

แบบฝึกจับฮาร์ดแวร์ใส่ขวด

แบบฝึกคอมพิวเตอร์กับร่างกายเรา

2. แบบทดสอบระหว่างเรียน มี 5 แบบฝึก คือ

แบบฝึกจับคู่ให้ฉันหน่อย

แบบฝึกมารับฉันไวไว

แบบฝึกคอมพิวเตอร์มีคู่

แบบฝึกเจอแล้วคอมพิวเตอร์

แบบฝึกเสียงจากคอมพิวเตอร์

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ

สรุปผลการศึกษา

1. ากอกแบบเจาะจง มมติ)เป็นาะจงประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ 42.00 /80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทออทิสติก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการสอนประกอบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ พบว่า ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และหลังเรียนได้ 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00 แสดงว่ามีการพัฒนาความสามารถการเรียน เรื่องฮาร์ดแวร์จับได้จับได้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฮาร์ดแวร์จับได้จับได้
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น
โดยใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis)
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทเรียนรู้ช้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน


บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเน้นการหาประสิทธิภาพในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทเรียนรู้ช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งประเมินความพึงพอใจผู้เรียนขณะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทเรียนรู้ช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 1 ชุด 30 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ก ข ค ง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนขณะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ใช้เวลาทดลอง 3 เดือน โดยทดลองสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาข้อมูลใช้หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทเรียนรู้ช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ที่พัฒนาขึ้นมาโดยยึดหลักการออกแบบ 7 ขั้นตอน และ โดยใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis) เป็นบทเรียนที่นักเรียน สามารถเรียนด้วยตนเอง
2. ภายหลังที่นักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนมีความสามารถแต่งภาพเบื้องต้นได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจกับบทเรียน มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ ความสนใจในการเรียนของนักเรียน และการเอาใจใส่ต่อการเรียนอีกด้วย แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งด้านความสนใจ ความรับผิดชอบ และความมีวินัยรวมถึงการให้ความร่วมมือ การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

อำลาสถาบันช่างเคี่ยน23 มีนาคม 2555
--------------------------------------------------------------------------------

วิจัยในชั้นเรียน

หัวข้อวิจัย : การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้วิจัย : นางยุคลธร จิตติวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพร้อมทั้งทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30 คน ปีการศึกษา2551 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสำรวจความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบค่าที(t-test)และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E1/E2) ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.46/84.11 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ นางยุคลธร จิตติวงค์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ค.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1โทรศัพท์ 053 – 214224 อีเมล์ (e-mail) youkoltorn@hotmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลงานด้านการวิจัย ได้แก่

1. รายงานการใช้แผนการสอนคอมพิวเตอร์ รายวิชา ช 247 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

2. การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Internet สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

3. รายงานการใช้แบบฝึกโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนออทิสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

4. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบวิเคราะห์งานย่อย (Task Analysis) สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทเรียนรู้ช้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หมูออมสิน สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสม

7.การพัฒนาทักษะชีวิตการบริโภคสื่อ : โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยนวัตกรรมแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผลงานด้านสื่อการสอน ได้แก่

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชา ช 247

2. เอกสารประกอบการเรียนเพิ่มเติม โปรแกรม Microsoft Excel

เรื่อง สูตรคูณ

เรื่อง แผนภูมิหนูทำได้

เรื่อง แผนที่รอบโลก

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Internet

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์ของฉัน

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Paint Paint Paint

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการแต่งภาพเบื้องต้น

7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หมูออมสิน

กินดี...บทรักก็ดีด้วย
เย็นกายเย็นใจเมื่อตั้งครรภ์
สีสันกับสุขภาพจิต
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ล้างพิษลำไส้ใหญ่ กากใยอาหารจากธรรมชาติช่วยคุณได้
กินให้ไม่อ้วน ได้ไม่ยาก !
จูบแลกน้ำลาย อันตรายกว่าที่คิด ?
เพิ่มความสุขให้เรื่องรักด้วยการออกกำลังกาย
ต้อหินกับคอมพิวเตอร์
คุมเบาหวานอย่างไรไม่ให้อ้วน
หัวใจของการออกกำลังกายแบบแอโรบิค
กินแคลเซียมเม็ด ดีมั้ย?
เมื่อไรจึงจะเรียกว่าอ้วน
ฟันผุเร็วเพราะดูดนมขวด
กินยาคุมกำเนิดให้ถูกวิธี
น่าตกใจ หญิงสูงอายุไทยเป็นกระดูกพรุนถึง 1 ใน 7
วิธีนวดฝ่าเท้าด้วยตัวเอง
ออกกำลังกายเมื่อตั้งครรภ์ช่วงแรกอันตรายไหม?
กินวิตามินซี (เม็ด) ดีมั้ย ?
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
จะเลือกแปรงสีฟันแบบไหนดี ?
สารเอ็นโดฟินส์กับความรัก
สร้างความสมดุลให้ร่างกาย
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
กำยำล้ำเลิศ กล้ามเนื้อก่อเกิด
ประโยชน์ของส้ม
ปาร์ตี้อย่างไรไม่ให้อ้วน!
ดูดนิ้วมือ
ไร้อารมณ์ร่วมรัก….หลังคลอด
ภัยเงียบที่คุกคามมากับความเครียด
ขิงแก้ผมร่วง
ยก ๆ กด ๆ กล้ามเนื้อขากระชับ
ขมิ้นแก้โรคกระดูกพรุน
วัยรุ่นอยากผอม...ความกดดันของเด็กยุคนี้
ฝากครรภ์ฝากฟัน
ยากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ชีวโมเลกุลกับสุขภาพสตรีวัยทอง
เช็คโรคจากอาการปวดท้อง
เป็นข้อต่ออักเสบ ควรออกกำลังกายอย่างไร?
สารอาหารที่เซลล์มะเร็งต้องการ
กินข้าวทำให้อ้วนจริงหรือ?
เลือดออกตามไรฟัน
แหล่งที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

อบรมmaster teacher เทคโนโลยี

รับรองไม่ติดเกมมมมมมมม

ทดสอบสมองของเรา
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ